Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Milieu, Volksgezondheid

Jodiumpillen in heel België beschikbaar

Ionizing Radiation sign next to Red Forest in Chernobyl Nuclear Power Plant Zone of Alienation Ukraine

Als antwoord op mijn parlementaire vraag over “het noodplan in geval van kernramp” (nr. 9914), antwoordde Minister De Block dat ze de predistributie van jodiumpillen van 10km tot 100 km zou uitbreiden. Tegen 2017 zou je dus overal in België preventief jodiumpillen moeten kunnen kopen. Dit is ook wat de Hoge Gezondheidsraad aanbeveelt.

 

Vraag en antwoord van 26/04/2016 in de Commissie Volksgezondheid:

15 Samengevoegde vragen van

– mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over “het rampzalig noodplan bij kernrampen” (nr. 9890)

– mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over “het noodplan in geval van kernramp” (nr. 9914)

15 Questions jointes de

– Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur “le plan d’urgence calamiteux en cas d’accident nucléaire” (n° 9890)

– Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur “le plan d’urgence en cas d’accident nucléaire” (n° 9914)

 

15.01  Karin Jiroflée (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, op 1 maart presenteerde de Hoge Gezondheidsraad een studie waaruit moet blijken dat ons land helemaal niet is voorbereid op een kernramp, genre Fukushima. In geval van een kernramp in Doel zouden meer dan 1 miljoen mensen worden getroffen.

 

Ook de impact op de volksgezondheid zou vernietigend zijn. Naast de directe impact, met vele doden en gewonden, zijn ook de gevolge op korte en middellange termijn niet te overzien. Honderdduizenden mensen zullen worden blootgesteld aan de kankerverwekkende stralingen, en anderen zullen te kampen krijgen met stress, depressies en zelfmoorden.

 

Met het openhouden van de stokoude kernreactoren van Doel 1 en Doel 2 is het dan ook essentieel en hoogdringend dat de nucleaire rampenplannen worden aangepast. Na het FANC een paar weken geleden heeft nu ook de Hoge Gezondheidsraad in een rapport een reeks aanbevelingen geformuleerd. De raad pleit onder meer voor een uitbreiding van de evacuatiezones tot 20 km rond een kerncentrale. Voor de distributie van jodiumtabletten beveelt de Hoge Gezondheidsraad, net als eerder het FANC, een zone van 100 km rond de kerncentrales aan. Dit heeft uiteraard financiële gevolgen. Wij menen dat Electrabel deze extra kosten moet dragen.

 

Mijn vragen zijn de volgende. Hebt u hierover reeds overleg gehad met uw collega, minister Jambon? Zo ja, wat zijn de resultaten van dit overleg? Zult u ingaan op het advies van de Hoge Gezondheidsraad om ruimer te verspreiden? Zo ja, op welke manier ziet u dit?

 

15.02  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik sluit mij aan bij mijn collega Jiroflée met bijna identieke vragen. Ik moet dus niet alles herhalen.

 

Er kwamen inderdaad waarschuwingen van de Hoge Gezondheidsraad als zouden wij absoluut niet voorbereid zijn op een kernramp. Ook het FANC uitte reeds soortgelijke waarschuwingen. Dit is een belangrijk gegeven.

 

Collega Jiroflée had het reeds over de evacuatieplannen, de evacuatiezones en de jodiumpillen. Ik sla dit deel van mijn vragen dan ook over.

 

Ik kom tot de volgende vragen. De Hoge Gezondheidsraad raadt een aantal concrete maatregelen aan. Hebt u reeds overleg gepleegd met uw collega, minister Jambon? Zo ja, wanneer zullen deze maatregelen worden getroffen? Wanneer zal de regering in actie schieten om dit probleem op te lossen?

 

15.03 Minister Maggie De Block: Mevrouw de voorzitter, mevrouw Jiroflée, mevrouw Dedry, om de adviezen van de verschillende raden verder uit te werken besliste men bij de kabinetten Veiligheid en Binnenlandse Zaken in gemeenschappelijk overleg met mijn kabinet om een interdepartementale werkgroep Binnenlandse Zaken/Volksgezondheid op te richten. Er was vooraf ook een bilateraal overleg met minister Jambon, bevoegd voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

 

Binnen het kader van de actualisatie van het nucleair noodplan is het bepalen van de toekomstige strategie inzake de predistributie maar ook de reactieve distributie in het geval van een incident van kaliumjodidetabletten inderdaad een van de aandachtspunten. Conform het advies van de Hoge Gezondheidsraad zal men ook de predistributie tot 100 km uitbreiden, in casu het hele land. Als wij in het middelpunt van elke kerncentrale in ons land of de centrales in de buurlanden een cirkel van 100 km trekken, dan is er geen enkele vierkante centimeter op ons grondgebied dat niet wordt gevat. Het maakt het nog gemakkelijk dat het over het hele land gaat.

 

De prioriteit moet ook bij de meest kwetsbare doelgroepen worden gelegd, namelijk kinderen, adolescenten, zwangere vrouwen en borstvoedinggevende vrouwen.

 

Ondertussen wordt met de experts overlegd over dit model voor de reactieve predistributie in de acute fase van eene ramp, want u weet dat men weinig tijd heeft tussen het vaststellen van een ramp en het moment waarop de jodiumtabletten moeten worden ingenomen. Daarvoor zal een studie worden opgestart. Er zal ook een implementatieoefening gebeuren om proactief een aantal knelpunten te detecteren en te remediëren. Dat gaat over de beschikbaarheid, de kanalen van distributie, de opslagplaats — momenteel de legerkazernes.

 

Het doel in deze geactualiseerde strategie inzake predistributie en reactieve distributie is ook om dit tegen ten laatste 2017 volledig op punt te kunnen zetten en daaraan ook een nieuwe voorlichtingscampagne te verbinden.

 

Daarnaast buigen verschillende werkgroepen zich over de manier van opvang en het ontsmetten van de bevolking bij een eventueel nucleair incident.

 

Er wordt ook aandacht geschonken aan de mobiliteitsproblemen die zouden kunnen optreden bij de evacuatie van een deel van ons grondgebied. Dat is natuurlijk nog een andere problematiek, zeker als het gaat over de evacuatie van een dichtbevolkt gebied.

 

Een dergelijke maatregel is heel complex en veronderstelt, naast de aanwezigheid van ingeoefende plannen op het niveau van elke inrichting, ook een algemene coördinatie en de afweging van de eventuele gevolgen van zulke initiatieven. Het is dus echt een heel grote taak voor deze regering.

 

U weet dat de criteria gebaseerd zijn op de gevolgen van de aardbeving in Fukushima, wel wetende dat wij niet op een plateau liggen waar zulke grote aardbevingen zullen gebeuren. Alleen al de uitbreiding van 10 naar 100 km heeft belangrijke consequenties.

 

15.04  Karin Jiroflée (sp.a): Mevrouw de minister, ik ben bijzonder blij te horen dat men daar volop mee bezig is. Ik onthoud dat het hele plan tegen eind 2017 op punt zal zijn.

 

15.05  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik heb nog een vraag over een detail. U zegt dat er een grote studie wordt opgestart. Gebeurt dat dan binnen uw diensten?

 

15.06 Minister Maggie De Block: Dat gebeurt samen met mijn collega. Wij zijn beiden bevoegd en daarom werd een gezamenlijke werkgroep opgericht. Het heeft geen zin om twee studies naast elkaar uit te voeren. Wij werken nauw samen over deze aangelegenheid.

 

La présidente: Le ministre Jambon avait annoncé, en commission de l’Intérieur, que pour juin 2016, il y aurait un nouveau plan. Ce nouveau plan sera donc présenté fin 2017 et non en juin 2016?

 

15.07  Maggie De Block, ministre: Non, ce n’est pas ce que j’ai dit.

 

Het plan is één zaak, maar men moet ook de implementatie bekijken, en dat gaat ook over mobiliteit en andere zaken. Wij werken er echt aan verder, maar er komt ongelooflijk veel bij kijken. Het plan is één zaak maar aan de implementatie ervan, het overleg over rampenplannen met de diverse entiteiten en de mobiliteitsproblemen, moet nog verder gewerkt worden.

 

La présidente: Ce sera donc davantage l’implémentation ou les exercices qui seront faits en 2017.

 

L’incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Thema door Anders Norén