Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Besparingen, Volksgezondheid

VIDEO – Wijkgezondheidscentra werken: daar besparen is hun werking amputeren

Het volledige debat leest u hier:

06 Questions jointes de
– M. Raoul Hedebouw à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur “les économies dans le secteur des maisons médicales” (n° P1535)
– Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur “les économies dans le secteur des maisons médicales” (n° P1536)
– Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur “les économies dans le secteur des maisons médicales” (n° P1537)
06 Samengevoegde vragen van
– de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over “de besparingen op wijk­gezond­heids­centra” (nr. P1535)
– mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over “de besparingen op wijk­gezond­heids­centra” (nr. P1536)
– mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over “de besparingen op wijk­gezond­heids­centra” (nr. P1537)

06.01 Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mevrouw de minister, wij hebben vernomen dat u de beslissing hebt genomen om vanaf 2017 geen nieuwe wijkgezondheidscentra meer te erkennen. Erger nog, wij vernemen ook dat het budget voor de wijkcentra met 5 % of 7 miljoen euro zal verminderen.

Mijn partij begrijpt een dergelijke beslissing niet. Wij vinden net dat er in de wijkgezondheidscentra veel noden zijn. Daar komen net de patiënten die het moeilijkst de toegang tot de geneeskunde vinden. Het zijn precies de patiënten die niet genoeg geld voor kwalitatieve gezondheidszorg hebben, die hulp zoeken bij die centra.

De Partij van de Arbeid is heel actief in de centra van Geneeskunde voor het Volk, waar wij elke dag 25 000 patiënten gratis kwaliteitsvolle interdisciplinaire geneeskunde aanbieden.

Ik begrijp de beslissing om de gezondheidscentra niet meer te ondersteunen en de uitbreiding ervan in de toekomst een halt toe te roepen niet. U zegt dat de uitgaven de pan uitswingen. De centra zouden duurder en duurder worden. U geeft de indruk dat de wijkgezondheidscentra duurder zijn.

In 2008 was er een rapport van het federaal kenniscentrum met een analyse van het verschil tussen de kosten in traditionele geneeskundige praktijken en de kosten in wijkgezondheidscentra die forfaitair worden vergoed.

De conclusies van dat rapport zijn heel duidelijk. Over de beheersing van de uitgaven staat in het rapport: “De zorguitgaven ten laste van het RIZIV zijn gelijkwaardig in beide systemen. De uitgaven ten laste van de patiënt zijn minder hoog in het forfaitaire systeem. De patiënten die forfaitair zijn ingeschreven, betalen immers geen remgeld in eerste lijn en betalen ook minder remgeld en supplementen in tweede lijn daar ze minder van deze tweedelijnszorg gebruik maken en meer generische geneesmiddelen consumeren”.

Het rapport concludeert duidelijk dat de wijkgezondheidscentra niet alleen op het vlak van kwaliteit maar ook op het vlak van de kosten de meest efficiënte manier zijn om gezondheidszorg in België te garanderen. Wat doet u vandaag, mevrouw de minister, en, bij uitbreiding, de hele regering? U knipt in uitgaven waaraan de mensen het meest nood hebben. Het is een symbooldaad van de regering: altijd cadeaus voor de rijken maar niets voor degenen die het nodig hebben.

Mevrouw de minister, wanneer komt u terug op de beslissing, opdat de geneeskunde voor iedereen toegankelijk zou zijn?

06.02 Karin Jiroflée (sp.a): Mevrouw de minister, de erkenning van de medische huizen wordt on hold gezet en er wordt 7 miljoen bespaard op de rug van de meest kwetsbaren van onze samenleving. Alleen aan Nederlandstalige zijde en alleen nog maar onder de grootste koepel van de wijkgezondheidscentra zitten er een achttal centra in de opstartfase plus een aantal dat plannen in die richting heeft, onder andere in ons eigen Vlaams-Brabant, mevrouw de minister. Daarvan waren er blijkbaar drie nog net op tijd om hun erkenning aan te vragen, zodat zij op 1 januari kunnen starten. De andere worden in de wachtrij gezet. Ik schat dat het dus minstens om een tienduizendtal potentiële patiënten gaat.

In veel gevallen worden de centra ook ondersteund door steden, gemeenten en provincies. Dat is logisch. Zij voelen de nood bij de inwoners en zij luiden vandaag ook de alarmbel. Dat hebben wij vanmorgen allemaal kunnen lezen.

Mevrouw de minister, de kwaliteit van de zorg is er beter dan of ongeveer gelijk aan die bij de gewone huisarts. De preventie is beter en zij wijzen veel minder door naar de tweede lijn, omdat zij zelf multidisciplinair werken. Dat alles zeg ik niet; dat concluderen gezondheidseconomen in verschillende studies en het Kenniscentrum.

Efficiëntie is toch een van uw criteria. Wat bezielt u dan om het de wijkgezondheidscentra zo moeilijk te maken? Ik begrijp dat niet. U viseert de meest laagdrempelige en goedkope zorg, zowel voor de meest kwetsbare patiënt als voor de overheid. Ik wil graag weten waarom, mevrouw de minister.

06.03 Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, de wijkgezondheidscentra zijn laagdrempelig en innovatief. Zij staan daarvoor zelfs in het buitenland bekend. Zij zijn bijna een exportproduct. Zij zijn ook uniek wat hun samenwerkingsmodel betreft. Huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen en sociaal werkers, allen werken samen in dat model.

Collega’s, iedereen is het erover eens, de zorg die zij leveren, is uitstekend. De klemtoon wordt er gelegd op preventie en zij hebben een groot bereik voor kansarme patiënten. Door de beslissing om 7 miljoen te besparen, zullen echter 26 geplande wijkgezondheidscentra, die in de startblokken staan, niet kunnen opstarten.

Mevrouw de minister, waar is uw belofte dat u zakken toegenaaid zouden zijn? Waar is uw belofte dat de patiënt de besparingen niet zou voelen?

Het gaat hier niet om precisiewerk met een scalpel, om het in medische termen te zeggen. Het lijkt meer op de botte kracht bij een amputatie.

Mevrouw de minister, ik vind dat een conservatieve besparing. U remt de innovatie in de sector ermee af en u raakt de kwetsbare patiënten.

Ik kom tot mijn vragen, die analoog zijn aan die van de collega’s. Mevrouw de minister, waarom zet u in hemelsnaam de opstart van de erkenningen van de wijkgezondheidscentra stop? Hoe kunt u vandaag nog hard maken dat u de patiënt niet raakt?

06.04 Minister Maggie De Block: Mijnheer Hedebouw, mevrouw Jiroflée, mevrouw Dedry, dank u voor uw vragen.

De medische huizen hebben hun functie in de gezondheidszorg en werken inderdaad multidisciplinair naar een zwakkere groep. Maar ook de medische huizen moeten zo doeltreffend mogelijk met de middelen omgaan. Aangezien het om een budget van 150 miljoen euro gaat, is het niet vreemd dat we ook daarvoor een beleidsevaluatie uitvoeren, om na te gaan hoe en waar die grote som wordt besteed. Het is eigenlijk goed bestuur om na te gaan waar het overheidsgeld wordt besteed en wat het resultaat daarvan is voor de patiënten. We hebben dat met de wachtposten gedaan en nu doen we dat met de medische huizen.

De voorbije jaren zijn de kosten voor de medische huizen met meer dan 10 % per jaar gestegen. Het is het moment om eens een evaluatie te houden. We plannen inderdaad besparingen goed voor 7 miljoen, maar dat is op een groei van 18 miljoen groei. Dat betekent dat we nog steeds 11 miljoen meer geven dan het vorige jaar. U kunt dit nazien in de tabel: het budget stijgt met 11 miljoen. Dat medische huizen zouden worden afgeschaft of dat we er geen geld meer aan zouden besteden, daar is dus niks van aan. De medische huizen gaan er niet op achteruit, zoals men laat uitschijnen.

De nieuwe initiatieven waarvoor het dossier al bij het RIZIV werd ingediend vóór 18 oktober, zullen nog kunnen starten zoals gewoonlijk, op 1 januari. Er gaat nu eenmaal enige tijd overheen: de commissie, de permanente werkgroep Medische Huizen bij het RIZIV, moet een en ander controleren en blijft zijn werk doen. We bekijken de kostenstructuur van de medische huizen en vergelijken die. De huizen die goed werken, hebben, net zoals de wachtposten, niets te vrezen. Dat is dus eigenlijk goed bestuur en dat verwijt u mij. Dank u!

06.05 Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Madame la ministre, je crois que vous avez très bien traduit votre vision libérale de l’accès à la médecine en Belgique. C’est vraiment incroyable! Certaines solutions rencontrent du succès dans les quartiers, tant au point de vue de l’efficacité que de la qualité de la médecine, avec des méthodes multidisciplinaires. Les gens sont contents des services offerts par les maisons médicales.

Et nous avons une ministre qui dit devoir vérifier et couper dans tous ses budgets, ignorer si c’est efficace; de plus elle ose dire que ses mesures ne touchent pas au patient. C’est fou, au niveau de la communication! Vous dites que cela coûte de plus en plus cher. Mais c’est normal: la solution a de plus en plus de succès! Nous sommes passés de 140 000 à 360 000 patients inscrits dans une maison médicale. Évidemment que cela augmente au vu de la qualité des soins prodigués.

Madame la ministre, vous voulez vous faire passer pour une ministre sociale. Mais les gens dans les quartiers, à la suite de vos décisions, n’auront plus accès à des maisons médicales. Il était question d’ouvrir une vingtaine de maisons médicales dans leurs quartiers. Vous soutenez cette médecine à deux vitesses. Ceux qui peuvent se payer la médecine vont se la payer et ceux qui ont besoin d’aller en maison médicale ne pourront pas s’y rendre..

Vous dites: “Je ne coupe qu’au bistouri, je ne coupe qu’au scalpel.” Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, collègues, mais avec un scalpel, on peut déjà couper une main ou un bras. Je voudrais vous demander, madame la ministre, de ne plus couper du tout, parce que l’accès à la médecine doit être garanti à tout le monde et pas uniquement aux plus riches de notre société.

06.06 Karin Jiroflée (sp.a): Mevrouw de minister, natuurlijk stijgen de kosten, want steeds meer mensen maken er gebruik van. Er zijn ook steeds meer mensen kwetsbaar in onze samenleving. Dat de kosten stijgen, is dus de logica zelve. Op dat punt ben ik het helemaal eens met mijn collega.

Natuurlijk worden ze geraakt. Ze mogen niet opstarten! U noemt dat niet geraakt worden.

Zowel de koepel van de wijkgezondheidscentra als enkele ziekenfondsen stellen voor om de studie van het kenniscentrum te laten overdoen. Dan zal blijken dat de wijkgezondheidscentra zowel economisch performant als kwalitatief op peil zijn. Dat hebben we eerder trouwens al gezien, want er zijn daarnaar al studies uitgevoerd.

Vooral, er hoeft dan niets on hold gezet te worden. Dat lijkt mij een veel betere werkwijze dan een zoals nu waarbij u opnieuw op de rug van de meest kwetsbaren een platte besparing doorvoert.

06.07 Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, als u geen goed bestuur of misbruik vermoedt, dan vind ik dat u gerichte controles moet uitvoeren, zoals u dat ook doet in andere instellingen van de gezondheidszorg. Dat betekent nog niet dat u een hele sector moet doorlichten, die heel goed werkt en waar het KCE-rapport goede punten aan geeft.

Het gaat om iets wat goed werkt in zijn geheel en vernieuwend is, maar u bespaart daarop. U zegt dus eigenlijk tegen de mensen dat ze hun plan moeten trekken.

L’incident est clos.
Het incident is gesloten.

 

Thema door Anders Norén