Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Luchkwaliteit

De impact van fijn stof op de gezondheid

Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over “de impact van fijn stof op de gezondheid” (nr. P0740)

08.01 Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik heb er genoeg van, niet door het feit dat u te laat in onze vergadering was – dat kan de beste overkomen -, maar wel door het probleem van fijn stof en de invloed ervan op de gezondheid van foetussen. Heel veel recente onderzoeken tonen aan dat fijn stof schadelijk is voor onze gezondheid. Ik verwijs naar het onderzoek van de Universiteit van Antwerpen, de open brief van Brusselse artsen aan de Brusselse regering en de conclusies van het internationaal congres van gynaecologen.

In de commissievergaderingen heb ik u daaromtrent al verschillende vragen gesteld, maar ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Ik word doorverwezen naar minister Marghem, die mij op haar beurt doorstuurt naar de gewestministers, die mij terugsturen naar minister Galant en zelfs minister Peeters, om na de zoveelste vraag teruggestuurd te worden naar minister De Block. Wie mij een antwoord geeft, maakt mij niet zoveel uit, maar wel wélke antwoorden ik krijg.

Mevrouw de minister, u staat in mijn ogen boven uw collega’s, want u bent de minister van Volksgezondheid.

Ik heb geen twee minuten spreektijd nodig om mijn vraag daarover te stellen. Mijn heel duidelijke vraag luidt welke concrete maatregelen u zult nemen als minister van Volksgezondheid.

08.02 Minister Maggie De Block: Mevrouw Dedry, ik hoef u niet te vertellen dat ons land ingewikkeld is, met de verspreide competenties. Ik ga niet met u akkoord wanneer u zegt dat ik boven mijn collega’s sta. U mag dat denken, maar ik denk er zo zeker niet over.

De luchtverontreiniging is een complexe problematiek en de bevoegdheden in dat verband zijn nogal verspreid, over de Gewesten, de Gemeenschappen enerzijds en over onder andere de FOD Leefmilieu en de FOD Volksgezondheid.

In het nationaal plan Leefmilieu en Gezondheid, dat wij samen ontwikkelen met de collega-ministers uit de deelregeringen, de ministers van Leefmilieu en van Welzijn, is er wel degelijk rekening gehouden met de mogelijke effecten van luchtvervuiling op onze gezondheid. Wij hebben dan ook een project om gezondheidsdeskundigen op te leiden inzake het effect van milieufactoren op de gezondheid. Wij streven er ook naar om daarbij de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie uit te voeren.

Het is een werk van lange adem; dat zult u met mij eens zijn. De diagnose is al een moeilijke zaak, gelet op de gedeelde bevoegdheden ter zake. Bovendien moeten we de maatregelen tegen het fijn stof ook allemaal samen uitwerken.

U doet mij echt te veel eer door te zeggen dat ik boven mijn collega sta; ik voel mij daar helemaal niet toe aangesproken.

08.03 Anne Dedry (Ecolo-Groen): Dat was natuurlijk symbolisch, bij wijze van spreken, omdat ik Volksgezondheid een dermate belangrijke bevoegdheid vind. Het ging niet over uw persoon.

Ik wil u ten eerste vragen dat u met uw maatregelen veel meer anticipeert en u laat leiden door het voorzorgsprincipe. Ten tweede doe ik een concrete oproep. Binnenkort is er op onze vraag de opvolgingscommissie rond Dieselgate. Die kan uitsluitend en alleen fraude behandelen, maar het is ook uw kans om er de gezondheidsaspecten mee ter harte te nemen.

Het incident is gesloten.

Thema door Anders Norén