Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Chemische stoffen, Pesticiden, Voeding

Premier Michel weigert kankerverwekkend glyfosaat uit de rekken te laten halen

Two little funny kid boys and their father on organic strawberry farm in summer picking and eating fresh ripe berries. Happy family spending time together.

Nadat de Europese Commissie vorige week bekend maakte dat de vergunning voor het toxische herbicide glyfosaat met 12 tot 18 maanden verlengd wordt, antwoordde premier Michel vandaag in het parlement op een vraag van Anne Dedry (kamerlid Groen) dat ook België glyfosaat niet zal verbieden.

“Onze gezondheid is niet de eerste bekommernis van onze premier”, stelt Dedry. “België wacht tot mensen massaal kanker krijgen vooraleer glyfosaat uit de rekken te halen.”

Ecolo-Groen vraagt dat glyfosaat alsnog verboden wordt in België, in het belang van de volksgezondheid.

De premier volgt het omstreden advies van het Europees Voedselagentschap EFSA en schaart zich volledig achter de onthouding van Minister Borsus. Hij blijft zich verbergen achter ‘wetenschappelijke evidentie’, hoewel hier in de wetenschappelijke wereld zelf erg veel twijfel over bestaat.

“De chemische industrie wint opnieuw van de gewone man die onwetend onkruid bestrijdt in zijn tuin, ten koste van de gezondheid van de (klein)kinderen die er rondlopen”, concludeert Dedry, “zolang niet bewezen is dat dit product veilig is voor mensen en dieren moeten Europa en België glyfosaat uit voorzorg verbieden.”

Michel had niet veel te zeggen over het feit dat lidstaten tot drie keer toe geen meerderheid vonden voor de vergunning van glyfosaat, en dat de Europese Commissie dit zomaar naast zich neer legt. Toen Dedry aankaartte dat dit gebrek aan transparantie net de reden is waarom mensen zich afkeren van de EU, bleef het stil.

“Dit is nogmaals het bewijs dat in de EU, maar ook in België, de besluitvorming onvoldoende duidelijk is en dat de EU haar inwoners onvoldoende beschermt. Volksgezondheid is nochtans een beleidstak waar de EU echt een verschil kan maken, en haar meerwaarde voor de concrete levens van de mensen echt kan aantonen”, besluit Dedry.

Lees hieronder het verslag van het debat

02 Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de eerste minister over “het standpunt van België over glyfosaat” (nr. 11677)
02 Question de Mme Anne Dedry au premier ministre sur “la position de la Belgique en ce qui concerne le glyphosate” (n° 11677)

02.01 Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat is waarschijnlijk kankerverwekkend, maar wordt nog altijd massaal gebruikt in onze land- en tuinbouw. Ook particulieren sproeien het kwistig – ik zie de voorzitter knikken – in de vorm van Roundup in hun tuin, waar kleine kinderen rondlopen. Het komt op die manier ook in onze voeding terecht.

De vergunning voor glyfosaat is door de Europese Commissie met 18 maanden verlengd, hoewel er tot drie keer toe geen meerderheid was bij de lidstaten. De Commissie overrulede met andere woorden de mening van de lidstaten.

Mijnheer de premier, ik stelde hierover al zes vragen aan uw collega-ministers De Block, Borsus en Marghem. België heeft zich onthouden. Wat betekent dat? Haalt u glyfosaat, Roundup en dergelijke uit de rekken? Welke maatregelen zult u nemen?

02.02 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, mevrouw de volksvertegenwoordiger, het standpunt dat België in dat dossier verdedigt, werd meermaals uiteengezet door de bevoegde ministers en uitgebreid besproken in de betrokken commissies van het Parlement. Ik zal dus niet terugkomen op alle elementen die aan de basis van dat standpunt liggen. Die werden u reeds ter kennis gebracht.

Samengevat is het standpunt dat België verdedigt gedurende de Europese procedure gebaseerd op het advies van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid, the European Food Safety Authority, en het verslag van de FOD Volksgezondheid en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Zoals u weet, heeft ons land gepleit voor een verlenging van de toelating voor glyfosaat, waarbij de gebruiksvoorwaarden worden verstrengd, onder meer door de samenvoeging van de substantie met bepaalde producten, coformulanten genaamd, te verbieden.

Dit rationeel standpunt berust zowel op het voorzorgsbeginsel als op de verzamelde wetenschappelijke adviezen. Bovendien en meer in het algemeen volgt België een voluntaristische aanpak door de vermindering van pesticiden. Zo werden er volgens de minister van Landbouw, de heer Borsus, 17 aanvragen geweigerd in de loop van 2015.

Zoals u ongetwijfeld via de pers hebt vernomen heeft de Europese Commissie op 28 juni besloten om bij gebrek aan een gekwalificeerde meerderheid in het comité en ondanks de steun van 20 lidstaten de huidige toelating voor glyfosaat met 18 maanden te verlengen.

02.03 Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mijnheer de premier, ik ben natuurlijk heel bekommerd om de gezondheid van mensen. U zegt dat u het voorzorgsprincipe wil toepassen, maar volgens mij gebeurt dat niet. Men kan niet wachten tot mensen massaal kanker krijgen om dan te zeggen dat het product zeker kankerverwekkend is. Ik vind dat onethisch.

Tenslotte, dit is alweer een schoolvoorbeeld van waarom de mensen geen vertrouwen hebben in Europa en zich ervan afkeren. Er is immers zo weinig transparantie en zo veel onduidelijkheid.

L’incident est clos.
Het incident is gesloten.

Thema door Anders Norén